KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT

 

Soutěž na návrh interiérového dveřního kování

Společnost Čegan, s.r.o., jako majitel značky interiérového kování „Holar“, vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření návrhu interiérové dveřní kování.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování designového návrhu interiérového dveřního kování (kliky), případně řady interiérových dveřních kování, jejichž společným znakem bude materiál. Může však jít i o méně tradiční materiály ve spojení s dveřním kováním.

Preferované materiály : nerezová ocel, plast (ABS, PP), slitiny kovů, sklo

Návrh musí svým řešením umožnit následné vytvoření variant výrobku vycházejících z původního návrhu a lišící se povrchovou úpravou, dezénem, barvou apod. Připojovací rozměry výrobku musí vycházet z dimenzí standardních montážních a připojovacích rozměrů dle ČSN EN 1906, viz příloha č.1.

Omezující podmínkou pro rozměry výrobku je použití standardního balení, které musí pojmout mimo navržené kliky také všechny potřebné součásti, tzn. trn, rozety, ostatní montážní příslušenství viz příloha č. 2.

Základní požadavkem na návrh je originalita, funkčnost a schopnost vytvořit specifický doplněk interiéru. Přidanou hodnotou by pak měla být technologičnost konstrukce s ohledem na optimalizaci výrobních nákladů.

Výrobek musí být koncipován tak, aby navržené řešení splňovalo požadavky na dlouhodobý provoz, především otěruvzdornost, UV stabilitu a zdravotní nezávadnost.

Obrázek je ilustrační

Základní požadavky kladené na výrobek:

 • Originalita
 • Funkčnost, ergonomičnost
 • Ekonomicky obhajitelné řešení
 • Technologičnost návrhu

Soutěž je vyhlášena jako anonymní jednokolová. Je určena studentům vysokých škol ČR s oborem studia „Produktový design“, „Interiérový design“, „Design nábytku“, „Sklo“,„Šperk“ případně podobný. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Přihláška

Pro účast v soutěži je nutné poslat přihlášku do 12. 9. 2018 na e-mail eva.ceganova@holar.cz . Přihláška musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, název vysoké školy a studijního oboru. Toto přihlášení bude zároveň bráno jako souhlas s podmínkami soutěže, které jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci.

POŽADOVANÝ ROZSAH A ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Návrh

Termín pro odevzdání soutěžního návrhu je středa 10. 10. 2018, 18.00 hodin, přičemž tímto termínem se rozumí doručení návrhu do emailové schránky zadavatele soutěže (eva.ceganova@holar.cz) ve formátu PDF. Návrhy doručené po uvedeném termínu nebudou do soutěže přijaty.

Za čas odevzdání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící.

Soutěžním jazykem je český jazyk. Případná smlouva, uzavřená následně s vítězem soutěže, bude sepsána v českém jazyce dle platné legislativy ČR.

Každý účastník soutěže může předložit maximálně 2 návrhy. Každý soutěžní návrh bude vypracován jako prezentace ve formátu PDF, která musí obsahovat:

 • Informace o účastníkovi – jméno, příjmení, telefonní číslo, email, název vysoké školy a studijního oboru
 • Slovní popis konceptu návrhu ( max. 1000 znaků )
 • Komentář k řešení případné variability výrobku ( do 200 slov )
 • Reprezentativní vizualizaci návrhu
 • Výkres s vyznačením základních rozměrů výrobku a popisem použitých materiálů včetně povrchové úpravy apod.
 • Další relevantní grafické a technické podklady dle mínění autora

HODNOTÍCÍ KOMISE

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:

 • Slavoj Čegan ( Čegan, s.r.o. )
 • Eva Čeganová ml. ( Holar ) – Marketing&Sales
 • Viktor Fiala ( Čegan, s.r.o. ) – Executive Director
 • BcA. Matěj Coufal ( Studio Herrmann & Coufal ) – Designer
 • MgA. Eduard Herrmann ( Studio Herrmann & Coufal ) – Designer

Sekretářem soutěže byla jmenována ing. Eva Čeganová ml. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže.

Hodnotící komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

Splnění požadavků dle zadání, Originalita, Celková výtvarná úroveň řešení, Technologičnost návrhu a vyrobitelnost dle předloženého návrhu, Ekonomická stránka případné realizace.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Hodnocení soutěžních návrhů na zasedání hodnotící komise se uskuteční v termínu od 15. 10. do 19. 10. 2018. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na základě hodnotících kritérií nejlepší, vítězný návrh. Výsledky výběrového řízení oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10 dnů od jeho vyhodnocení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhodnotit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze soutěže vedením společnosti Čegan, s.r.o. oznámeny výsledky soutěže. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.

Vítěz a vyhlašovatel soutěže uzavřou po vyhlášení výsledků soutěže bez zbytečných odkladů smlouvu, na jejímž základě vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití vítězného návrhu.

OCENĚNÍ NÁVRHŮ A NÁKLADY SOUTĚŽE

Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 15.000,- Kč. Vítěz současně získá právo na označení původu designu výrobku v případě jeho zavedení do sériové výroby.

Návrh oceněný na 1. místě se stává majetkem vyhlašovatele soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora/ů mohou být zadavatelem a organizátorem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, na území všech států světa, bez časového, technologického a množstevního omezení, není-li mezi účastníkem a zadavatelem/organizátorem sjednáno jinak.

Zadavatel soutěže se zavazuje k zachování všech autorských práv v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů ani jejich část ke svým zájmům bez souhlasu autora.

Při prezentaci vlastního návrhu účastníkem soutěže, je účastník povinen uvést, že návrh vznikl pro společnost Čegan, s.r.o., resp. značku dveřního kování Holar.

Veškeré náklady související s účastí v soutěži nese soutěžící, vyhlašovatel neposkytuje skicovné.

ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby v soutěži pokračoval.

VZÁJEMNÝ STYK MEZI VYHLAŠOVATELEM A SOUTĚŽÍCÍM

Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele. Tento dotaz musí být doručen nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět.

Vyhlašovatel Čegan, s.r.o. IČ : 26274744

Adresa sídla: Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice

Kontaktní osoba : Ing.Eva Čeganová ml., sekretář soutěže

e-mail: eva.ceganova@holar.cz

www.holar.cz

Ve Šlapanicích dne 1. 9. 2018, Ing. Viktor Fiala výkonný ředitel Čegan, s.r.o.

Příloha č. 1: ČSN – montážní a přípojné rozměry 

Příloha č. 2: Standardní balení a přehled příslušenství 

Podmínky soutěže KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT ke stažení zde.