KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT

 

Soutěž na návrh interiérového dveřního kování

Společnost Čegan, s.r.o., jako majitel značky interiérového kování „Holar“, vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření návrhu interiérové dveřní kování.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování designového návrhu interiérového dveřního kování (kliky), případně řady interiérových dveřních kování, jejichž společným znakem bude materiál. Může však jít i o méně tradiční materiály ve spojení s dveřním kováním.

Preferované materiály : nerezová ocel, plast (ABS, PP), slitiny kovů, sklo

Návrh musí svým řešením umožnit následné vytvoření variant výrobku vycházejících z původního návrhu a lišící se povrchovou úpravou, dezénem, barvou apod. Připojovací rozměry výrobku musí vycházet z dimenzí standardních montážních a připojovacích rozměrů dle ČSN EN 1906, viz příloha č.1.

Omezující podmínkou pro rozměry výrobku je použití standardního balení, které musí pojmout mimo navržené kliky také všechny potřebné součásti, tzn. trn, rozety, ostatní montážní příslušenství viz příloha č. 2.

Základní požadavkem na návrh je originalita, funkčnost a schopnost vytvořit specifický doplněk interiéru. Přidanou hodnotou by pak měla být technologičnost konstrukce s ohledem na optimalizaci výrobních nákladů.

Výrobek musí být koncipován tak, aby navržené řešení splňovalo požadavky na dlouhodobý provoz, především otěruvzdornost, UV stabilitu a zdravotní nezávadnost.

Obrázek je ilustrační

Základní požadavky kladené na výrobek:

 • Originalita
 • Funkčnost, ergonomičnost
 • Ekonomicky obhajitelné řešení
 • Technologičnost návrhu

Soutěž je vyhlášena jako anonymní jednokolová. Je určena studentům vysokých škol ČR s oborem studia „Produktový design“, „Interiérový design“, „Design nábytku“, „Sklo“,„Šperk“ případně podobný. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Přihláška

Pro účast v soutěži je nutné poslat přihlášku do 12. 9. 2018 na e-mail eva.ceganova@holar.cz . Přihláška musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, název vysoké školy a studijního oboru. Toto přihlášení bude zároveň bráno jako souhlas s podmínkami soutěže, které jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci.

POŽADOVANÝ ROZSAH A ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Návrh

Termín pro odevzdání soutěžního návrhu je středa 10. 10. 2018, 18.00 hodin, přičemž tímto termínem se rozumí doručení návrhu do emailové schránky zadavatele soutěže (eva.ceganova@holar.cz) ve formátu PDF. Návrhy doručené po uvedeném termínu nebudou do soutěže přijaty.

Za čas odevzdání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící.

Soutěžním jazykem je český jazyk. Případná smlouva, uzavřená následně s vítězem soutěže, bude sepsána v českém jazyce dle platné legislativy ČR.

Každý účastník soutěže může předložit maximálně 2 návrhy. Každý soutěžní návrh bude vypracován jako prezentace ve formátu PDF, která musí obsahovat:

 • Informace o účastníkovi – jméno, příjmení, telefonní číslo, email, název vysoké školy a studijního oboru
 • Slovní popis konceptu návrhu ( max. 1000 znaků )
 • Komentář k řešení případné variability výrobku ( do 200 slov )
 • Reprezentativní vizualizaci návrhu
 • Výkres s vyznačením základních rozměrů výrobku a popisem použitých materiálů včetně povrchové úpravy apod.
 • Další relevantní grafické a technické podklady dle mínění autora

HODNOTÍCÍ KOMISE

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:

 • Slavoj Čegan ( Čegan, s.r.o. )
 • Eva Čeganová ml. ( Holar ) – Marketing&Sales
 • Viktor Fiala ( Čegan, s.r.o. ) – Executive Director
 • BcA. Matěj Coufal ( Studio Herrmann & Coufal ) – Designer
 • MgA. Eduard Herrmann ( Studio Herrmann & Coufal ) – Designer

Sekretářem soutěže byla jmenována ing. Eva Čeganová ml. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže.

Hodnotící komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

Splnění požadavků dle zadání, Originalita, Celková výtvarná úroveň řešení, Technologičnost návrhu a vyrobitelnost dle předloženého návrhu, Ekonomická stránka případné realizace.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Hodnocení soutěžních návrhů na zasedání hodnotící komise se uskuteční v termínu od 15. 10. do 19. 10. 2018. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na základě hodnotících kritérií nejlepší, vítězný návrh. Výsledky výběrového řízení oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10 dnů od jeho vyhodnocení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhodnotit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze soutěže vedením společnosti Čegan, s.r.o. oznámeny výsledky soutěže. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.

Vítěz a vyhlašovatel soutěže uzavřou po vyhlášení výsledků soutěže bez zbytečných odkladů smlouvu, na jejímž základě vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití vítězného návrhu.

OCENĚNÍ NÁVRHŮ A NÁKLADY SOUTĚŽE

Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 15.000,- Kč. Vítěz současně získá právo na označení původu designu výrobku v případě jeho zavedení do sériové výroby.

Návrh oceněný na 1. místě se stává majetkem vyhlašovatele soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora/ů mohou být zadavatelem a organizátorem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, na území všech států světa, bez časového, technologického a množstevního omezení, není-li mezi účastníkem a zadavatelem/organizátorem sjednáno jinak.

Zadavatel soutěže se zavazuje k zachování všech autorských práv v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů ani jejich část ke svým zájmům bez souhlasu autora.

Při prezentaci vlastního návrhu účastníkem soutěže, je účastník povinen uvést, že návrh vznikl pro společnost Čegan, s.r.o., resp. značku dveřního kování Holar.

Veškeré náklady související s účastí v soutěži nese soutěžící, vyhlašovatel neposkytuje skicovné.

ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby v soutěži pokračoval.

VZÁJEMNÝ STYK MEZI VYHLAŠOVATELEM A SOUTĚŽÍCÍM

Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele. Tento dotaz musí být doručen nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět.

Vyhlašovatel Čegan, s.r.o. IČ : 26274744

Adresa sídla: Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice

Kontaktní osoba : Ing.Eva Čeganová ml., sekretář soutěže

e-mail: eva.ceganova@holar.cz

www.holar.cz

Ve Šlapanicích dne 1. 9. 2018, Ing. Viktor Fiala výkonný ředitel Čegan, s.r.o.

Příloha č. 1: ČSN – montážní a přípojné rozměry 

Příloha č. 2: Standardní balení a přehled příslušenství 

Podmínky soutěže KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT ke stažení zde.

Kliky Convex a jejich exkluzivní designéři

Zajímá vás, v čem tkví kouzlo klik Convex. Kromě perfektních funkčních vlastností jsou kliky Convex také originálními designovými kousky, které splňují očekávání těch nejnáročnějších klientů. Právě proto si je do svých projektů často vybírají interiéroví architekti a designoví „fajnšmekři“. Convex totiž spolupracuje se špičkovými designéry, kteří sklízejí úspěchy nejen v oblasti dveřního kování.

6_convex_ghikas_620
Yiannis Ghikas, klika Convex

Ke klíčovým designérům patří Yiannis Ghikas, který chápe design kliky jako výsledek procesu uspokojení funkčních i estetických potřeb. Kromě designu dveřního kování se Ghikas věnuje také nábytku. V roce 2009 obdržela jeho Monarchy stool (Monarchova stolička) vyrobená belgickou společností Feld ocenění Red Dot Design Award.

lazou
Sotiris Lazou, klika Convex

Dalším hvězdným designérem Convex je Sotiris Lazou, jehož Cosmos table (Vesmírný stůl) vyhrál v roce 2008 ocenění Good Design Award.

4_convex_georgaras_620
Yannis Georgaras, klika Convex

Yannis Georgaras se zabývá návrhy originálních objektů pro řecké firmy a organizace. V roce 2008, jeho Tetra stolička, vyráběná řeckou firmou VARANGIS, získala ocenění Red Dot Design.

perdikaki
Christina Perdikaki, klika Convex

Nejmladší designérkou Convex je Christina Perdikaki, která úspěšně dokáže skloubit moderní technologie a invenci. Ve své tvorbě se zaměřuje na nábytek a výrobky pro domácnost. Na výstavě LED (Lighting Exhibition Design) konající se v Miláně v roce 2009 vyhrála cenu Ride to Light.

Designéři Convexu chápou kliku nejen jako funkční prvek dveří, ale také jako interiérový šperk. Prohlédněte si kliky Convex na našem webu.

Skleněná klika v interiéru

Do nově zrekonstruovaného bytu v Litomyšli si jeho majitelé, manželé Maiwaldovi, vybrali unikátní kliky z řady GUIDERO CRYSTAL GLASS. Paní Maiwaldová se nám rozhodla vyprávět nejenom příběh cesty skleněných klik ze Šlapanic u Brna do Litomyšle, ale nastínila také osobní příběh jejich bytu, kterým žijí již několik let. Zároveň nezapomněla zmínit, čeho si na firmě Holar váží a čím je jim sympatická.

gentleman kul karcherTempo vývoje našeho bytu úplně nekoresponduje s dnešní uspěchanou dobou. Byt necháváme zrát jako víno. Mnohdy letmý, ale teplo vzbuzující pohled či prožitek někde v hloubi duše čeká, aby se připomenul v ten správný okamžik a promítl se do jeho realizace. Obdobně to bylo i s klikami. Dveře nám na zakázku vyráběl místní truhlář dle představ manžela a návrhu architekta. Kvůli kolaudaci je provizorními klikami osadil druhý truhlář, který nám pro změnu zase pokládal masivní dřevěnou podlahu. Ty s námi nakonec vydržely celé tři roky. S manželem jsme si kladli termíny, do kdy musí být byt připraven k přestěhování z vedlejšího loftového bytu. Narození prvního syna to nebylo, první společné Vánoce také ne (koneckonců ani ty třetí společné) a ani narození druhého syna. Nyní už si termíny raději nedáváme a necháváme všemu volný průběh.

krabička červená_m

Z dostupných kovových klik se nám žádné nelíbily, přišly nám neelegantní a s povrchovou úpravou rychle podléhající zubu času. Dřevěné kliky zase působily příliš masivně. Bytová designérka, kterou jsem oslovila ohledně koupelnového nábytku, se nám kdysi zmínila o skleněných klikách, což nám utkvělo v paměti. Dala jsem se do pátrání a narazila na firmu Holar. Vau – to byla úleva. Hned jsem jim psala e-mail a paní Čeganová nám obratem poslala požadované vzorky, no světe div se – zadarmo. Seděli jsme nad rozbalenou červenou krabičkou s bílým písmem Holar a cítili obdiv, respekt a uznání. Zároveň nás ohromilo poctivé řemeslo, ruční práce a nápad. Kliky jsme stále znovu brali do rukou, potěžkávali a užívali si pocit kvalitního zpracování a elegantního designu. Je nutno dodat, že stejnému obdivu se neubránil žádný z řemeslníků, stejně tak projektanti a architekti. Ještě větší radostí pro nás bylo, když jsme zjistili, že firma Holar sídlí ve Šlapanicích u Brna a její majitel pan Čegan je původním povoláním zootechnik.  Přestože se ani jeden z nás zemědělství nevěnujeme, máme k němu silnou vazbu skrz naše rodiny, které v oboru vybudovaly úspěšné firmy, na což jsme náležitě hrdí. Na závěr zbývá ještě dodat, že  správné vchodové dveře, nám pomohl najít ten samý pán bohémského vzhledu v žabkách na nohou, triku a riflích. Tušíte správně, byl to zase pan Čegan.

Skleněné kliky GUIDERO CRYSTAL GLASS v bytě v Litomyšli si můžete prohlédnout zde.

Spokojený zákazník je pro nás na prvním místě, stejně jako kvalitní řemeslné zpracování a unikátní design, takže jsme rádi, když dostaneme, tak krásnou zpětnou vazbu.