KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT

 

Soutěž na návrh interiérového dveřního kování

Společnost Čegan, s.r.o., jako majitel značky interiérového kování „Holar“, vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření návrhu interiérové dveřní kování.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování designového návrhu interiérového dveřního kování (kliky), případně řady interiérových dveřních kování, jejichž společným znakem bude materiál. Může však jít i o méně tradiční materiály ve spojení s dveřním kováním.

Preferované materiály : nerezová ocel, plast (ABS, PP), slitiny kovů, sklo

Návrh musí svým řešením umožnit následné vytvoření variant výrobku vycházejících z původního návrhu a lišící se povrchovou úpravou, dezénem, barvou apod. Připojovací rozměry výrobku musí vycházet z dimenzí standardních montážních a připojovacích rozměrů dle ČSN EN 1906, viz příloha č.1.

Omezující podmínkou pro rozměry výrobku je použití standardního balení, které musí pojmout mimo navržené kliky také všechny potřebné součásti, tzn. trn, rozety, ostatní montážní příslušenství viz příloha č. 2.

Základní požadavkem na návrh je originalita, funkčnost a schopnost vytvořit specifický doplněk interiéru. Přidanou hodnotou by pak měla být technologičnost konstrukce s ohledem na optimalizaci výrobních nákladů.

Výrobek musí být koncipován tak, aby navržené řešení splňovalo požadavky na dlouhodobý provoz, především otěruvzdornost, UV stabilitu a zdravotní nezávadnost.

Obrázek je ilustrační

Základní požadavky kladené na výrobek:

 • Originalita
 • Funkčnost, ergonomičnost
 • Ekonomicky obhajitelné řešení
 • Technologičnost návrhu

Soutěž je vyhlášena jako anonymní jednokolová. Je určena studentům vysokých škol ČR s oborem studia „Produktový design“, „Interiérový design“, „Design nábytku“, „Sklo“,„Šperk“ případně podobný. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Přihláška

Pro účast v soutěži je nutné poslat přihlášku do 12. 9. 2018 na e-mail eva.ceganova@holar.cz . Přihláška musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, název vysoké školy a studijního oboru. Toto přihlášení bude zároveň bráno jako souhlas s podmínkami soutěže, které jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci.

POŽADOVANÝ ROZSAH A ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Návrh

Termín pro odevzdání soutěžního návrhu je středa 10. 10. 2018, 18.00 hodin, přičemž tímto termínem se rozumí doručení návrhu do emailové schránky zadavatele soutěže (eva.ceganova@holar.cz) ve formátu PDF. Návrhy doručené po uvedeném termínu nebudou do soutěže přijaty.

Za čas odevzdání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící.

Soutěžním jazykem je český jazyk. Případná smlouva, uzavřená následně s vítězem soutěže, bude sepsána v českém jazyce dle platné legislativy ČR.

Každý účastník soutěže může předložit maximálně 2 návrhy. Každý soutěžní návrh bude vypracován jako prezentace ve formátu PDF, která musí obsahovat:

 • Informace o účastníkovi – jméno, příjmení, telefonní číslo, email, název vysoké školy a studijního oboru
 • Slovní popis konceptu návrhu ( max. 1000 znaků )
 • Komentář k řešení případné variability výrobku ( do 200 slov )
 • Reprezentativní vizualizaci návrhu
 • Výkres s vyznačením základních rozměrů výrobku a popisem použitých materiálů včetně povrchové úpravy apod.
 • Další relevantní grafické a technické podklady dle mínění autora

HODNOTÍCÍ KOMISE

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:

 • Slavoj Čegan ( Čegan, s.r.o. )
 • Eva Čeganová ml. ( Holar ) – Marketing&Sales
 • Viktor Fiala ( Čegan, s.r.o. ) – Executive Director
 • BcA. Matěj Coufal ( Studio Herrmann & Coufal ) – Designer
 • MgA. Eduard Herrmann ( Studio Herrmann & Coufal ) – Designer

Sekretářem soutěže byla jmenována ing. Eva Čeganová ml. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže.

Hodnotící komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

Splnění požadavků dle zadání, Originalita, Celková výtvarná úroveň řešení, Technologičnost návrhu a vyrobitelnost dle předloženého návrhu, Ekonomická stránka případné realizace.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Hodnocení soutěžních návrhů na zasedání hodnotící komise se uskuteční v termínu od 15. 10. do 19. 10. 2018. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na základě hodnotících kritérií nejlepší, vítězný návrh. Výsledky výběrového řízení oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10 dnů od jeho vyhodnocení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhodnotit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze soutěže vedením společnosti Čegan, s.r.o. oznámeny výsledky soutěže. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.

Vítěz a vyhlašovatel soutěže uzavřou po vyhlášení výsledků soutěže bez zbytečných odkladů smlouvu, na jejímž základě vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití vítězného návrhu.

OCENĚNÍ NÁVRHŮ A NÁKLADY SOUTĚŽE

Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 15.000,- Kč. Vítěz současně získá právo na označení původu designu výrobku v případě jeho zavedení do sériové výroby.

Návrh oceněný na 1. místě se stává majetkem vyhlašovatele soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora/ů mohou být zadavatelem a organizátorem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, na území všech států světa, bez časového, technologického a množstevního omezení, není-li mezi účastníkem a zadavatelem/organizátorem sjednáno jinak.

Zadavatel soutěže se zavazuje k zachování všech autorských práv v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů ani jejich část ke svým zájmům bez souhlasu autora.

Při prezentaci vlastního návrhu účastníkem soutěže, je účastník povinen uvést, že návrh vznikl pro společnost Čegan, s.r.o., resp. značku dveřního kování Holar.

Veškeré náklady související s účastí v soutěži nese soutěžící, vyhlašovatel neposkytuje skicovné.

ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby v soutěži pokračoval.

VZÁJEMNÝ STYK MEZI VYHLAŠOVATELEM A SOUTĚŽÍCÍM

Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele. Tento dotaz musí být doručen nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět.

Vyhlašovatel Čegan, s.r.o. IČ : 26274744

Adresa sídla: Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice

Kontaktní osoba : Ing.Eva Čeganová ml., sekretář soutěže

e-mail: eva.ceganova@holar.cz

www.holar.cz

Ve Šlapanicích dne 1. 9. 2018, Ing. Viktor Fiala výkonný ředitel Čegan, s.r.o.

Příloha č. 1: ČSN – montážní a přípojné rozměry 

Příloha č. 2: Standardní balení a přehled příslušenství 

Podmínky soutěže KLIKA JAKO FUNKČNÍ OBJEKT ke stažení zde.

Ze svobody do svobody: jak vznikla humorná kniha o totalitě

Na našem blogu uvádíme úryvek rozhovoru Václava Roháče, autora knihy „Ze svobody do svobody“, s jeho dlouholetým kamarádem Ivem Krejzkem, který vyšel v červnovém vydání měsíčníku Uši a Vítr. 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Minulý rok ti v létě v nakladatelství Nadační fond Holar vyšla obrázková kniha, kterou jsi pojmenoval „Ze svobody do svobody“ s podtitulem „Sto obrazů jízdy totalitou“ a spolu jsme ji potom v listopadu pokřtili ve Strážnici na 12. ročníku Koncertu proti totalitě, nesvobodě a komunismu. Vím, že právě s touto velmi zajímavou knížkou by ses rád pokusil prosadit i v Americe. Mohl bys nám prosím o ní něco povědět?

Foto: Archiv Václava Roháče

Ta knížka vznikla vlastně náhodou. Kdysi jsem někde viděl nepříliš známý obrázek mistra Josefa Lady z počátku padesátých let, kde „oslavoval“ příjezd traktoru na vesnici. Tohle téma se velmi lišilo od žánrovek z jeho milovaných Hrusic, které vznikaly ve svobodnějších dobách první republiky, a bylo očividné, že volnost tvorby vystřídalo tvrdé zadání komunistické strany a vlády. Tento kontrast proti poetice svobodného umění poplatný tehdejší době mě docela zasáhl. Začal jsem přemýšlet o tom, co by asi Lada kreslil, kdyby svůj
nejproduktivnější život prožil v totalitě a nesvobodě komunistického režimu, a protože nebyl nikdo, kdo by mi dal kvalifikovanou odpověď, zkusil jsem si na takové téma v jeho stylu pár kreseb. Účelově jsem vytvořil fiktivní městečko Rusice a vznikly první obrázky: Příjezd delegace z kraje, 1. máj Rusice 1981 a Zatýkání kulaka 1951. Lidi kolem mne to docela zaujalo, a tak jsem ještě něco přikreslil, a protože se Ladovy obrázky neustále využívají v kalendářích, také jsem potom jeden nástěnný vytvořil. Vznikl díky crowdfundingu a zanedlouho po jeho vzniku se začali ozývat lidé s dalšími náměty. Některé byly zajímavé, a i já jsem pak začal cítit, že tohle téma není ani zdaleka uzavřené. Navíc součástí obrázků byly všemožné stroje, které u nás v těch dobách na silnicích, cestách, nebo i polích jezdily, a tak bylo více méně pro radost stále co kreslit. Prvotní nápad vytvořit tuto obrázkovou knihu vznikl, když jsme před časem seděli s kamarádem Johnym Vanharou v brněnském hotelu International. A protože Johny žije dlouho ve Spojených státech, tak přišel s myšlenkou, že by moje obrázky mohly zaujmout též krajany za mořem, neboť jsou plné vzpomínek, událostí i tradic, a také auťáků, které si mohou pamatovat z dob, kdy ještě žili v ČSSR. Kniha měla podle plánu jako celek vytvářet nostalgii, kterou bude výrazně podtrhovat ladovský styl kreseb. Pustil jsem se do práce a finální stovku obrázků opatřil krátkými texty. Mezitím jsem občas něco pustil na sociální sítě, abych měl nějakou tu odezvu. Projekt mezitím zaujal moji známou z Brna, paní Libušku Jindrovou, a ta s ním zase seznámila svého kamaráda pana Slavoje Čegana a pana Tomáše Janečka, kteří mi poskytli pomocné ruce ve formě několika kilometrů křídového papíru a možnosti vydat knihu u nakladatelství Nadační fond Holar. No a „Ze svobody do svobody…” tak bylo najednou docela rychle na světě, a abych nezapomněl, právě mám doma připravenou zásilku několika jeho kusů, která zamíří do krajanského spolku ve Státech. Na konto zmiňované knížky ještě dodám, že její křest, který proběhl loni ve Strážnici, byl super. Rád bych tímto poděkoval pořadatelům akce a všem, kteří u toho byli.

Nadační fond Holar podporuje dobré knihy.

 

Krabička první pomocí pro vaši duši

Nadační fond Holar vydal už čtvrtou publikaci v pořadí, která pečuje o vaše duševní zdraví. Pod titulem Krabička první pomoci + CD: Sám sobě psychologem uzdravujícícm vlastní duši se skrývá publikace jedno z předních českých psychologů Tomáše Nováka.

„Základem mé psychologické práce s klienty je autogenní trénink a nácvik vlídné asertivity spolu s krátkou terapií zaměřenou na řešení problémů.“ /Tomáš Novák/

FOTO: MAFRA – ANNA VAVRÍKOVÁ

Srozumitelným způsobem vám vysvětlí, jak postupovat, chcete-li být sami sobě psychologem. Naleznete v ní řadu užitečných postupů, nápadů a testů. Nepřináší-li to nejlepší z Tomáše Nováka, pak určitě to nejpoužitelnější. Součástí knihy je instruktážní CD se třemi variacemi na autogenní trénink. Jeho autory jsou psychologové, kteří osvědčenou relaxační techniku s úspěchem používají: Hana Gistlová, Marcela Kubánková a samozřejmě sám Tomáš Novák.

Tomáš Novák o své knize

Na trhu s radami nabídka vždycky převyšuje poptávku! Tento bonmot je dozajista pravdivý. Různých knih, článků a také internetových opusů radících čtenářům „Jak …“ je už tolik, že se z toho člověku dělá nevolno. Nechtěl jsem přidávat další. Proč a jak tedy vznikla Krabička?

Samospádem. Dostávám velké množství e-mailů, v nichž se mi lidé svěřují s nejrůznějšími psychologickými problémy. Odepíšu jim a často mám dojem, že by odpověď chtěla ještě jakousi řekněme duševně hygienickou přílohu. Do takové přílohy obvykle vkládám nějaký inspirující text, doporučení, popis nějakého užitečného postupu a navíc alespoň střípek „zrcadla“ – třeba v podobě testu – umožňující tazateli získat byť jen částečný náhled na sebe sama. Řídím se při tom pravidlem, že všechno musí být stručné, použitelné v praxi a současně respektovat Hippokratovu zásadu „Primum nihil nocere“ – především neškodit. Nyní jsem vybral z těchto textů, tipů a střípků ty, které považuji za nejužitečnější, a společně je uložil do metaforické krabičky. Takže v ní najdete kousky, kterých si nejvíce považuji, nebo jinak řečeno – pravda, zní to poněkud barnumsky – „to nejlepší z Tomáše Nováka“.

Tři mušketýři byli čtyři. A autoři jsou vlastně dva. Mým sice tichým, ale důležitým společníkem je Ing. Slavoj Čegan. Před časem jej zaujalo anglické vydání jedné z knih významného psychologa A. H. Maslowa. Nechal knihu přeložit do češtiny a chtěl se podělit s dalšími čtenáři o radost z textu. Jenže Maslow není kuchařka a nejsou to ani herecké paměti. České nakladatelské domy prahnou po bestsellerech a díla humanistické psychologie mezi ně nepatří. Co tedy zbylo panu inženýrovi, než si založit vlastní nakladatelství? A když už je tu nakladatelství, mělo by být využito mimo jiné i pro potěchu zaměstnanců firmy. Jak to souvisí s Krabičkou, jistě uhádnete sami.

Ještě musím dodat, že jsem se v Krabičce nesnažil vytvořit pedantický systém. Řečeno s klasikem v ní lze najít třeba i „po babičce klokočí a po tmě strach … zlatý pohár s fermeží nebo snad s protěží bílý šat…“ Vybrat si to, co je pro vás nejlepší, musíte sami.

Čtěte, třeba páté přes deváté, pohrajte si s testy a přemýšlejte. Pokud čirou náhodou zjistíte, že za všechny vaše problémy mohou druzí lidé, vězte, že to tak úplně nemůže být pravda. Na svých trápeních se přinejmenším také podílíte, někdy dosti podstatně. Pokud ale zjistíte, že jste „fakt dobří“ alespoň v některé oblasti lidského snažení, opravdu děláte, co můžete, a není toho málo, pak si vzpomeňte na věčně živý odkaz největšího z Čechů Járy Cimrmana: „Chválit se musíme sami. Tuhle práci za nás nikdo neudělá!“ Nuže, do práce!

Zaujal vás tento titul? Knihu si můžete koupit v e-shopu Kosmas.

 

Studiem psychologie k sebepoznání

Nadační fond Holar přispěl reedicí překladu Výboru z díla C. G. Junga k přiblížení zásadního díla analytické psychologie českému čtenáři. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání.

Jung ironicky  komentuje význam svého díla takto: „Jenom žádnou psychologii, neboť toto vybočení by mohlo přivést člověka k sebepoznání.“  

Poznávání světa a hlubší poznání vnitřního člověka – lidské psýché, která sahá až do neprobádaných oblastí nevědomí, se v dnešní době jeví jako velmi důležité. Nemělo by ovšem sloužit k pouhému zmanipulování člověka, ale mělo by přispět k jeho sebepoznání a rozvoji. Mělo by napomáhat poznání omezenosti vědomého já a vést člověka ke zvýšené odpovědnosti vůči sobě samému i bližním. K tomuto účelu slouží v první řadě hlubinná psychologie, zejména pak Jungova analytická psychologie, jejíž tvůrce dospěl nejdále v poznání hlubokých, všelidských energetických struktur psýché, jež označil jako archetypy. První z celkem devíti svazků Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi je určen především odborné veřejnosti, ale hodí se i těm, kteří se zajímají o hlubinnou psychologii a sebepoznání. (Karel Plocek, redaktor)

C. G. Jung byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie.

C. G. Jung
Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi
Výbor z díla C. G. Junga I, odborný redaktor a překladatel Karel Plocek, Nadační fond Holar, 2017

Není ocel jako ocel

„Při výběru nerezové kliky je dobré jít v našich podmínkách zlatou střední cestou, uvedl ing. Jaromír Wasserbauer, PhD. z Centra materiálového výzkumu VUT v Brně, a dávat přednost typu oceli 304, který má nejširší uplatnění.

Není ocel jako ocel a v případě nerezových klik se vyplatí podívat se, z jakého materiálu je přesně klika vyrobena. Ocel 201 zaujme cenou, ale není vhodná na předměty, které jsou vystaveny lidskému doteku, protože má nízkou korozní odolnost. Takže se nehodí například do veřejných budov jako jsou letiště, školy, nebo nemocnice, kde je vysoká koncetrace lidí. Výběr oceli 316 je třeba zvážit. Za výbornou korozní odolnost a dobré mechanické vlastnosti je třeba si připlatit. Nejširší uplatnění má ocel 304, ze které se vyrábí také kliky Holar. Díky dobré korozní odolnosti se doporučuje například v potravinářském průmyslu a pro předměty denní potřeby jako jsou třeba příbory. Holar proto radí: „Zvažte, na co kliku potřebujete a podle toho vybírejte.“

Shrnutí:

Ocel 201 se uplatní v oblastech s nízkými požadavky na korozní odolnost (suché atmosférické prostředí, čisté vodné prostředí), ale s vyššími požadavky na mechanické vlastnosti a nízkými finančními náklady. Není vhodná pro použití na předměty s častým lidským kontaktem.

Ocel 304 má z korozivzdorných ocelí nejširší uplatnění díky dobré korozní odolnosti v řadě prostředí (atmosféra, vodné prostředí, oxidující prostředí, potravinářský průmysl atd.), dobrým mechanickým vlastnostem a přijatelné ceně. Díky dobré korozní odolnosti je vhodná pro předměty denní potřeby (kuchyňské vybavení, příbory, doplňky interiéru atp.).

Ocel 316 se volí do specifických prostředí, ve kterých je kladen důraz na výbornou korozní odolnost a dobré mechanické vlastnosti, obsah molybdenu a vyšší obsah niklu oproti výše zmíněným ocelím ovšem vede k vyšší ceně. Výborná korozní odolnost umožňuje použitelnost této oceli i na šperkařské předměty (prsteny, pouzdra hodinek).

Informace vycházejí z výzkumné zprávy Vlastnosti korozivzdorných ocelí a jejich využití v interiérových doplňcích – oblasti kontaktu s lidským potem, kterou vypracovalo Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně. Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.

Barvitá vzpomínka na totalitní časy – nový knižní počin našeho nakladatelství

Nakladatelství Nadační fond Holar vydalo další publikaci, tentokrát je jím barevná vzpomínka na totalitní časy, kterou zachytil výtvarník Václav Roháč.

Městečko Rusice byste hledali marně, a přesto jste v něm buď vy sami, nebo alespoň vaši rodiče kdysi žili. Rusice jsou barevnou a barvitou vzpomínkou na totalitní časy, jak ji zachytil výtvarník Václav Roháč. Jeho vzpomínání bylo trochu vážné, více úsměvné, ale především nostalgické, jak už to u vybavování si zašlých dějů bývá. Mimořádnou pozornost autor věnoval pečlivé drobnokresbě dobových reálií, záležet si dal zejména na zachycení vývoje automobilů a jiné dopravní techniky.

Václav Roháč dosud ilustroval 15 knih a množství dalších publikací. Pracuje pro nadace, školy, volnočasová centra, města a obce, knihovny, zájmové organizace a také pro Národní muzeum v Praze. Maluje i obrazy, které které se nacházejí v soukromých sbírkách v Německu, Švýcarsku, Rusku a ve Spojených státech amerických.

Nově vzniklé nakladatelství nasadilo vysokou laťku

Počátkem tohoto roku vydalo nově vzniklé nakladatelství Nadační fond Holar vůbec první český překlad knihy nejvýznamnějšího představitele humanistické psychologie Abrahama H. Maslowa Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Kniha zkoumá zážitky proroků, mystiků a vizionářů, které tvoří jádro tradičních náboženství a vysvětluje, že je může prožívat každý člověk.

Proč stojí za to si knihu přečíst? Vrcholné zážitky nejen umožňují  lidem orientovat se a konat zodpovědná rozhodnutí, ale z hlediska bytí mají často samy o sobě zásadní hodnotu – mohou být jak prostředníkem k dosažení cíle, tak i cílem samotným.

Maslow hovoří o hodnotové prázdnotě moderního racionálního člověka, který odmítl instituci náboženství a ztratil přístup k duchovním a lidským hodnotám. Takový člověk se neustále žene za něčím novým, a když to získá, zjišťuje, že opět nemá nic, co by stálo za to.

„O co tedy usilovat, když už nic nemá cenu? To je neuróza moderního člověka. Neuróza z úspěchu,“ říká Maslow.

Zároveň jako optimista dodává: „Jediný krátký záblesk nebe může změnit lidský život, může člověka uzdravit z jeho neurotického tápání při hledání smyslu života, protože při vrcholném zážitku se člověk dozví, že život může stát za to, že může být krásný a hodnotný. Takové zážitky jsou ovšem přístupné všem, věřícím i ateistům!“

Vlastní esej doplňuje úvod editora, dvě autorské předmluvy (z roku 1963 a 1970), které dokládají vývoj autorova myšlení a devět příloh, v nichž Maslow ilustruje a rozvádí témata jednotlivých kapitol.

Kniha má elegantní úpravu a kvalitní překlad Ireny Žampachové, která odvedla dobrou práci. Historicky se jedná se o první počin nově vzniklého nakladatelství, o jehož plánech zatím mnoho nevíme, laťku ovšem nastavilo vysoko.

Publikaci je možné zakoupit zde.

Holar se zúčastnil setkání interiérových designérů

V polovině srpna se na Kokoříně setkali designoví experti, aby probrali nejnovější trendy v interierovém designu. Kliky HOLAR samozřejmě nesměly chybět. Speciální luxusní skleněná řada určená náročným se setkala s velkým ohlasem. Mladí designéři ocenili nejen perfektní zpracování, krásný design, ale také zákaznický servis, kdy není problém se na čemkoliv domluvit a přizpůsobit se požadavkům konkrétního zákazníka a prostoru.

HERTA crystal

Designéry zaujaly ještě elegantní kliky GROËL ze Španělska, které HOLAR distribuuje na českém trhu.

f137

Semináře se zúčastnila Jitka Kolaříková, Hedvika Novotná, Lucie Kutílková, Markéta Aniolová , Vladimíra Litworová, Hana Hortová.

„… je právě tam, kam vztáhnete dlaň…“

Karel Čapek psal nejen romány, povídky a dramata, ale po celý život působil také jako novinář. Z drobných prací pro Lidové noviny vznikla i sbírka „Věci kolem nás“, ze které jsme vybrali krátký fejeton O klice. Čapek byl velmi bystrý pozorovatel a i na ty nejobyčejnější věci, se uměl podívat novýma očima, v neotřelých, často překvapivých souvislostech, s lehkostí a humorem.

living_room_vertical_emphasized

Přišel jsem onehdy potmě do světnice, ve které mi bylo kdysi stráviti mnoho let. S neklamnou jistotou jsem se vyhnul potmě své někdejší posteli, přesně a jasnozřivě jsem obešel svůj někdejší stůl a jediným neomylným vztažením ruky jsem nahmátl vypínač a rozsvítil. Jenže nebyla tam ani má někdejší postel ani můj bývalý stůl, nýbrž jiný stůl na jiném místě a jiná postel v docela opačném rohu. Nemohu vám říci, jak jsem se lekl. Bylo v tom něco příšerného. „Cítit se někde doma“ je cit náramně složitý a nelze ani vypočítat, co v něm všecko vězí: morální důvěra a tělesné pohodlí, poetické zkušenosti i praktické motivy, zvyk i nějaký pohanský mysticismus; ale ve zkratce bych řekl, že „cítit se někde doma“ znamená nalézti potmě kliku na první hmátnutí. Nemyslím tu jen na různé fysické a prostorové výhody, že si na příklad přitom nerozbijete koleno o židli, neporazíte sloupkové hodiny a nenaběhnete tělem na roh skříně; myslím na slepou a mystickou důvěru, že klika je tam, kde je, že je dokonce tam, kde má být; že je na svém místě a ve zvláště příznivém směru; že není ani příliš vysoko, ani příliš nízko; že je právě tam, kam vztáhnete dlaň; že na vás zrovna čeká a horlivě vám podává ruku; že vás bezpečně vede a nenechá vás tápat v propasti nejistot; že se neoctnete náhle v kosmické prázdnotě, kde na vás číhá nekonečno a nepoznatelno a jiná strašidla temnot. Je to zkrátka dobrá a spolehlivá klika, klika oddaná a neselhávající, jedinečná klika domácí.

door-handle-isolated-white-31877680

Jsem, tak jako staří Gallové, přítelem novot; ale ani nejzuřivější Gall a novotář by si nepřál, aby jeho kliky a řekněme jeho postel a pět nebo šest jiných základních věcí života měnily denně z vlastní iniciativy nebo ďábelské zvůle místo. Něco takového se asi děje v pekle a patří to k nejtěžším mukám. Jsme všichni strašně konservativní v ohledu klik a několika jiných věcí, jež jaksi nevyhnutelně patří k nám. Pokoj, ve kterém se vyznám potmě, je stejně tak obsažen ve mně, jako jsem já obsažen v něm; ale, při všech bozích, snazší je přemístit židli nežli přemístit představu židle v mozku; židle se totiž příliš nebrání, ale mozek se brání. Mozek chce míti židli na jejím starém místě, předně proto, že je na to zvyklý, a za druhé proto, že se chce zabývat něčím jiným než židlí nebo klikou. Věci fungují hladčeji a úsporněji, jsou-li na svém místě. Po jisté stránce je snadnější chtít přeměnit společenský systém nebo světový řád, nežli pokusit se přeměnit pořádek nebo nepořádek na svém psacím stole. Co se mne týče, raději bych reorganisoval Svaz národů, o němž nemám ponětí, než obsah svých zásuvek, o němž mám ponětí jenom nejasné. A musím se přiznat, kdekoli jsem ve světě byl, že jsem vždy potmě hledal kliku svého domova; hmátl jsem navlas přesně, ale nebyla tam, jako tam nebylo mnoho jiných dobrých věcí. Tedy člověk se cítí doma, je-li obklopen věcmi, jež jsou ve zvláště podstatném smyslu, zažraně a ustáleně na svém místě; nebo mám-li to říci jinak, idea domova je nevyhnutelně a nenapravitelně konservativní. Troufám si dokonce tvrdit, že bez jisté konservativnosti není vůbec domova; nejste doma tam, kde vám nic nestojí za to, aby to zůstalo na svém místě. Tvrdím dále, že všichni lidé jsou konec konců v jádře vlastenečtí, poněvadž jsou v jádře konservativní, poněvadž dejme tomu nehlásají, že Vltava není na svém místě a že Prašná brána se musí přestěhovat tam, co je žižkovský viadukt; neboť teprve tyto strašné názory by rozvrátily ideu domova. Myslím, že v jistých konservativních představách by se mohli všichni lidé náramně dobře srozumět a sblížit. Budou se jistě na nůž hádat, pokud si budou vyměňovat názory, co má být v budoucnosti nového; ale kdyby se pokusili formulovat, co v budoucnosti zůstane starého a dnešního, mám zato, že by si během řeči zapálili dýmku míru, aby se jim lépe mluvilo. Ale především by bylo třeba, aby se každý člověk cítil co možná doma tam, kde je: aby se mu aspoň některé nevyhnutelné věci života zdály být na svém místě. Celý vtip tendencí, jimž se říká podvratné, je ten, že pořád a pořád opakují, že nic, ale zhola nic není na svém místě. Což je jediné opravdu podvratné a nemorální tvrzení na tomto světě.

Karel Čapek, Věci kolem nás, Klika (1924)

Kliky Holar jsou: zkrátka dobré a spolehlivé, oddané a neselhávající, jedinečné kliky domácí.“

Zdroj a informace

Kliky Convex a jejich exkluzivní designéři

Zajímá vás, v čem tkví kouzlo klik Convex. Kromě perfektních funkčních vlastností jsou kliky Convex také originálními designovými kousky, které splňují očekávání těch nejnáročnějších klientů. Právě proto si je do svých projektů často vybírají interiéroví architekti a designoví „fajnšmekři“. Convex totiž spolupracuje se špičkovými designéry, kteří sklízejí úspěchy nejen v oblasti dveřního kování.

6_convex_ghikas_620
Yiannis Ghikas, klika Convex

Ke klíčovým designérům patří Yiannis Ghikas, který chápe design kliky jako výsledek procesu uspokojení funkčních i estetických potřeb. Kromě designu dveřního kování se Ghikas věnuje také nábytku. V roce 2009 obdržela jeho Monarchy stool (Monarchova stolička) vyrobená belgickou společností Feld ocenění Red Dot Design Award.

lazou
Sotiris Lazou, klika Convex

Dalším hvězdným designérem Convex je Sotiris Lazou, jehož Cosmos table (Vesmírný stůl) vyhrál v roce 2008 ocenění Good Design Award.

4_convex_georgaras_620
Yannis Georgaras, klika Convex

Yannis Georgaras se zabývá návrhy originálních objektů pro řecké firmy a organizace. V roce 2008, jeho Tetra stolička, vyráběná řeckou firmou VARANGIS, získala ocenění Red Dot Design.

perdikaki
Christina Perdikaki, klika Convex

Nejmladší designérkou Convex je Christina Perdikaki, která úspěšně dokáže skloubit moderní technologie a invenci. Ve své tvorbě se zaměřuje na nábytek a výrobky pro domácnost. Na výstavě LED (Lighting Exhibition Design) konající se v Miláně v roce 2009 vyhrála cenu Ride to Light.

Designéři Convexu chápou kliku nejen jako funkční prvek dveří, ale také jako interiérový šperk. Prohlédněte si kliky Convex na našem webu.